×
 • Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.sonifit.pl działający pod adresem www.sonifit.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży sprzętu spa / sportowego.
Właścicielem sklepu jest Damian Skiba – Klaczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TROPS Damian Skiba-Klaczkowski z siedzibą w Rzeszów 35-604, ul. Szarotkowa 4/5. Nr REGON 180173330, NIP 813-334-97-86.

2. Sklep internetowy www.sonifit.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklepy stacjonarne.

Adres do korespondencji:

 • TROPS Damian Skiba-Klaczkowski
 • Szarotkowa 4/5
 • 35-604 Rzeszów

Adres magazynu:

 • TROPS Damian Skiba-Klaczkowski
 • Boya-Żeleńskiego 16/5 (Budynek Inter-Bau)
 • 35-105 Rzeszów
 • www.sonifit.pl

Konto bankowe Sprzedawcy:
88 2490 0005 0000 4500 6534 1971

3. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej biuro@sonifit.pl, sklep@sonifit.pl lub na numer telefonu +48 600 555 801. Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

3a. Reklamacje prosimy składać przez formularz dostępny pod linkiem: Formularz reklamacyjny. W przypadku napotkania trudności lub w innych sytuacjach, z działem reklamacji można kontaktować się bezpośrednio pisząc na adres e-mail biuro@sonifit.pl, sklep@sonifit.pl. Dział reklamacji pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.

4. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: Sprzedawca - TROPS Damian Skiba-Klaczkowski Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.sonifit.pl Klient (Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty” w ramach Sklepu, Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie, Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego, Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, System Reklamacji - aplikacja internetowa zintegrowana ze Sklepem, służąca do ewidencjonowania i zarządzania reklamacjami, Regulamin - niniejszy regulamin.

II. OFERTA

1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Produkty oznakowane etykietą „Dostępny, wysyłka 1-2 dni” są realizowane i wysyłane w ciągu 1-2 dni od chwili zakupu (lub/tj. zaksięgowania wpłaty w zamówieniach o tej formie płatności), z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie z rzeczywistością. W przypadku niewykluczonej zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta o tym fakcie, za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub komunikatora, i umożliwienia wycofania „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.

4. Znaczna część asortymentu - zwłaszcza produkty wielkogabarytowe - jest ze względów transportowych wysyłana w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty” można składać na jeden z następujących sposobów:

 • poprzez stronę internetową Sklepu,
 • wysyłając e-mail na adres biuro@sonifit.pl, sklep@sonifit.pl
 • telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu,
 • za pomocą komunikatora internetowego lub czatu online.

2.1 Złożenie „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty” i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji bądź być poprzedzone wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła). Złożenie „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty” uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty” realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

2.2. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie „zamówienia z obowiązkiem zapłaty” dokonane zostaje zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3.

3. Podczas składania „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty” wymagane jest określenie:

 • nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów,
 • imienia i nazwiska odbiorcy,
 • dokładnego adresu dostawy,
 • numeru telefonu kontaktowego,
 • adresu e-mail zamawiającego.

4. Dokonywanie Zamówień, z wyłączeniem ust. 1 pkt c) i d) w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dniach i godzinach określonych w formularzu „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.

5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

 • komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny,
 • szerokopasmowe łącze internetowe,
 • przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript,
 • włączona obsługa języka JavaScript,
 • włączona obsługa plików Cookies,
 • aktywne konto e-mail.

6. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

7. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:

 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka,
 • podanie danych wymienionych w pkt 3 lub logowanie,
 • wybór formy dostawy i płatności,
 • zatwierdzenie „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty” przez przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

W trakcie składania „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych.

8. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:

 • płatność przy odbiorze,
 • przelew bankowy,
 • przelew online PayU,
 • przelew online PayPal,
 • kredyt ratalny Raty PayU,
 • kredyt ratalny Santander.

Płatności można dokonywać przez kilka różnych form dzieląc całkowitą kwotę na kwoty cząstkowe i dokonując płatności jedna po drugiej każdorazowo określając preferowaną formę.

9. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty” zawierające:

 • przedmiot zamówienia,
 • jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów,
 • całkowity koszt dostawy,
 • wybraną formę płatności,
 • wybrany sposób dostawy wraz z ujętym czasem doręczenia,
 • dane kontaktowe zamawiającego,
 • dane adresowe odbiorcy towaru.

10. Po kliknięciu na przycisk „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu (akceptacji) zamówienia.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np./tj. w drodze kontaktu telefonicznego.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.

13a. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia, że Zamawiający potwierdził wybrane przez siebie zamówienie. W Zamówieniach telefonicznych natomiast, przez moment zawarcia umowy sprzedaży rozumieć należy czas rozmowy, w której pracownik obsługi Sklepu przyjął i potwierdził zamówienie i jednocześnie potwierdził treść proponowanej umowy na papierze lub innym trwałym nośniku. 13b. Sprzedawca zastrzega sobie, że w przypadku wystąpienia błędu automatycznej aktualizacji przy imporcie danych (nazw, cen, parametrów produktu, dostępności, itp.) z pliku xml. oraz poinformowania o tym przez sprzedającego na swojej stronie internetowej w ciągu 48 h, a także wysłaniu ostatecznej informacji o błędzie automatycznej aktualizacji przy imporcie danych do kupującego w terminie 48 h od dokonania transakcji zakupu umowa sprzedaży internetowej zostanie uznana za nie zawartą.

14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

15. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail podsumowania zamówienia oraz dowodu zakupu (faktury VAT bądź paragonu) w formie papierowej na adres pocztowy, z zastrzeżeniem rozdziału III ust. 16 niniejszego regulaminu.

16. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na dostarczanie dowodu zakupu oraz faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi bądź przesyłanych pocztowo. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu.

17. Sprzedawca nie realizuje „Zamówień z obowiązkiem zapłaty” w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania „Zamówień z obowiązkiem zapłaty” niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu przy założeniu, że zmiana ta nie narusza praw nabytych Klientów.

19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest obowiązany do ponownego uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest anulowane.

20. W przypadku sprzedaży ratalnej, w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej.

IV. ODBIÓR PRZESYŁEK

1. W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier).

2. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej i spisany zostanie protokół reklamacyjny.

3. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu Kupującego wyłącznie gdy waga przesyłki nie przekracza 30 kg. W przypadku towarów o większej wadze przesyłka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku lub musi zostać odebrana z samochodu kuriera przez odbiorcę.

4. Zamówienie może zostać odebrane osobiście przez Kupującego w Magazynie znajdującym się w Rzeszowie przy ulicy Boya Żeleńskiego 16/5. Warunkiem dokonania odbioru osobistego jest wcześniejsze umówienie się z pracownikiem Sklepu Internetowego odnośnie terminu dokonania takiego odbioru.

V. PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW

1. Odstąpienie od umowy

1.1 Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2013 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta, przez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca przekazuje Klientowi w formie papierowej wraz z Towarem oraz dokumentami zakupu.

Formularz odstąpienia od umowy do pobrania: Formularz odstąpienia od umowy.

1.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1. można złożyć wysyłając mail na adres biuro@sonifit.plsklep@sonifit.pl lub dołączając je do przesyłki ze zwracanym Towarem, kierowanej na adres do zwrotu Towaru (podany w górze Regulaminu).

1.3 Sklep zwróci konsumentowi cenę sprzedaży Towaru (wraz z kosztami dostawy Towaru do Konsumenta) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; wraz z kopią dowodu zakupu (np. faktury VAT). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

1.4 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku kiedy przedmiotem świadczenia są nagrania audio i audio-wizualne oraz zapisane na nośnikach programów komputerowych dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, tj. po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania.

1.5 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także Konsumentowi w wypadku świadczenia usługi rozpoczętej za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14-dniowego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz w wypadku świadczeń, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzebo, tj. rzecz o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

1.6 Od dnia 01.01.2021 r. dla klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą stosuje się postanowienia dotyczące konsumenta, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Reklamacja w czasie objętym gwarancją

2.1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

2.2. Reklamacja towaru w czasie objętym gwarancją sprowadza się do wypełnienia formularza reklamacyjnego, dostępnego pod linkiem Formularz reklamacyjny lub przez kontakt z konsultantem. W następnej kolejności pracownik działu reklamacji stosownie do zaistniałej usterki i warunków gwarancji danego produktu, kontaktuje się z Klientem i - jeżeli sytuacja tego wymaga - prosi o odesłanie produktu wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym, załączonym w formie PDF do wiadomości e-mail.

Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z informacją o wadzie(dach), Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta i wynosi do 30 dni.

2.3. W przypadku produktów sygnowanych gwarancją "od drzwi do drzwi" (door to door), uszkodzony Towar zostaje nieodpłatnie odebrany przez kuriera w miejscu eksploatacji (adres podany przez Klienta), następnie naprawiony i doręczony w to samo miejsce. W szczególnych przypadkach naprawa Towaru może odbyć się przez upoważnionego serwisanta na miejscu (tj. bez przewożenia).

2.4. Zgłoszenia wady w czasie objętym gwarancją w systemie „od drzwi do drzwi”, prosimy dokonać poprzez kontakt z przedstawicielem Sprzedawcy bądź bezpośrednio z importerem/producentem oraz dokładne opisanie zaistniałej wady. Serwis ustala, czy wymianie lub naprawie podlega cały sprzęt czy tylko uszkodzony element. W drodze kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną Klient jest uprzedzany o planowanym terminie przybycia kuriera bądź serwisanta. Odebrany sprzęt jest naprawiany bądź wymieniany na nowy i odsyłany pod ten sam adres w terminie do 14 dni kalendarzowych. O konieczności wydłużenia tego terminu Klient jest informowany na bieżąco.

3. Niezgodność towaru z warunkami umowy

3.1. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 1 miesiąc na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni kalendarzowych.

3.2. Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z przedstawicielami Sprzedawcy i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu formy/trybu wysyłki – odesłanie na adres do zwrotów (podany w górze strony) Towaru wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem niezgodności.

3.3. Ponowna wysyłka następuje w czasie nie dłuższym niż czas realizacji Zamówienia podany na stronie z produktem, na który dokonywana jest wymiana.

4. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie

4.1 Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym zwracamy uwagę, aby sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.

4.2. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, rekomenduje się, aby Klient wraz z dostawcą/kurierem sporządzili i podpisali protokół uszkodzenia (dostępny u doręczyciela). Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

5. Uwagi końcowe

5.1. Przed odsyłką Towaru Kupujący jest obowiązany do demontażu (np. produkty wielkogabarytowe) i zapakowania Towaru w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.
5.2. Przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie będą odbierane.

5.3. W przypadku odstąpienia, zwrotu lub reklamacji Towaru z „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis, na warunkach opisanych w pkt 1.3 .W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym daje RODO, a ich przechowywanie odbywa się na zabezpieczonych nośnikach danych. Dane osobowe, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisach powszechnie obowiązujących oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszego działu oraz zapisów Polityki Prywatności. Sprzedający informuje niniejszym, że dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firmy dostarczającej oprogramowanie do zarządzania Sklepem w modelu SaaS (z ang. oprogramowanie jako usługa) tj. SIEF-IT Sp. z o.o., dla której dane te są niezbędne do poprawnego działania systemu; firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności; oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.
Ponadto Sprzedawca informuje, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest możliwy: drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@sonifit.pl, sklep@sonifit.pl lub drogą bezpośrednią przy ul Boya Żeleńskiego 16/5 w Rzeszowie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (chociażby organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

3. Baza danych Klientów Sprzedawcy sklepu - przed wejściem w życie RODO – została zarejestrowana w GIODO pod nr. zgłoszenia 013002/2013, nr księgi: 131499.

4. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem scentralizowanego protokołu SSL 3.0 (Secure Socket Layer) RSA 128bit - gwarantowanym certyfikatem Powszechnego Centrum Certyfikacji prowadzonym przez Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie, skutkiem czego wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.

5. W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny Sklepu, służąc optymalizacji korzystania z witryny Sklepu. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.

6. Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

6a. Sklep korzysta z Opinii konsumenckich Google, Google Inc. może umieszczać i odczytywać w wyszukiwarkach Użytkowników pliki cookie albo korzystać z obrazów web beacon lub podobnych technologii w celu gromadzenia informacji w związku z programem Opinii konsumenckich Google jak również zawierać informacje dotyczące możliwości zarządzania plikami cookie przez Użytkowników oraz może otrzymywać informacje o transakcjach przeprowadzanych w sklepie internetowym.

7. Dla potrzeb działania aplikacji umożliwiającej chat z konsultantem online, zwanej dalej „livechat”, korzystającej z plików cookies, zbierane są informacje (których nośnikiem są pliki cookies) dotyczące aktualnie przeglądanej strony, źródła wejścia, czasu wizyty oraz dane o systemie operacyjnym, przeglądarce i lokalizacji użytkownika. Informacje przechowywane w aplikacji livechat nie są łączone z danymi osobowymi internautów, są automatycznie kasowane po opuszczeniu witryny sklepu przez użytkownika. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości wysłania konkretnym użytkownikom zachęty do rozmowy z konsultantem w formie komunikatu. Treść rozmów przeprowadzonych w systemie livechat jest archiwizowana i przechowywana w celu podnoszenia jakości obsługi oraz dla celów statystycznych.

8. W przypadku, gdy źródłem odwiedzin danego użytkownika są kreacje reklamowe emitowane przez podmioty współpracujące ze Sklepem w modelu rozliczeniowym CPA („Cost Per Action”), tworzone są pliki cookies zawierające identyfikację sesji, a po ostatnim kroku składania zamówienia, dane o jego numerze i kwocie są przekazywane do tych firm, jako niezbędne do celów rozliczeniowych. Tymi podmiotami są: Grupa Onet.pl S.A., Grupa Allegro Sp. z o.o., C2B S.A., Kafejrownia.pl Ewa Dudek, Agora S.A., iweii.com sp. z o.o., Money.pl sp. z o.o, Sociomantic labs GmbH, Nano Interactive GmbH, Ve Interactive Ltd, Spółka Ceneo sp. z o.o.

8a. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie www.sonifit.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997)
8b. Sklep zbiera informacje od kupujących o przebiegu transakcji, w tym celu wykorzystuje narzędzia udostępnione przez Ceneo sp. z o.o. Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej ze Spółką Ceneo sp. z o.o. Sklep przekazuje dane dotyczące transakcji (adres e-mail, numer zamówienia oraz ID produktu/ów) spółce Ceneo sp. z o.o. która w ich imieniu wysyła zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
Regulamin dostępny jest pod linkiem: .

9. Podmioty gospodarcze wymienione w niniejszym dziale V Regulaminu, danych którymi dysponują o użytkownikach Sklepu, nie mogą przekazywać osobom trzecim, chyba że będą zobowiązane uczynić to na podstawie przepisów prawa.

10. Niniejszym, użytkownik zostaje poinformowany, że korzystanie z niniejszej witryny internetowej Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez podmioty wymienione w niniejszym dziale V Regulaminu, dotyczących go danych w sposób i w celach określonych w tym dziale.

Odnośnie plików cookies, użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania bądź ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

11. Korzystanie z niektórych opcji serwisu, jak np. historia zakupów, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu „Zamieszkania z obowiązkiem zapłaty”, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

12. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

13. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty e-mail.

14. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji „Zamówień z obowiązkiem zapłaty”, a także do śledzenia statusu „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty” i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu Zamówienia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu.

15. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Klientami z pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

16. Po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie korzystając z formularza na stronie internetowej lub wysyłając maila z informacją o rezygnacji.

Podmiot zbierający dane:

 • TROPS Damian Skiba-Klaczkowski
 • Szarotkowa 4/5
 • 35-604 Rzeszów

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin świadczenia spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1422)

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy RODO, Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2013 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

3. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo Polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania.

4. Korzystanie z serwisu www.sonifit.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza internetowego zamieszczonego na każdej stronie Sklepu lub wpisując bezpośrednio adres (Regulamin sklepu) oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.). Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.